Zumpelveld, vier kómme wa!

8 januari 2018

Jister zunt ze bekank woeëde, de finaliste van ’t PLK 2018, ’t Parksjtad leedjes Konkoer. En vanoes Kirchroa mit d’r bij: “Dat is vasteloavend!” Sjiek wa. Óp d’r 3e fibberwaar junt vier noa Zumpelveld um mit tse helle in de jroeëse finale en um d’r vuur tse zörje dat vier Kirchroa óch in de Parksjtad jód zalle “vertegenwoordige”, zoeë wie me dat zeët wa….

...tseruk