Wie jeet me va 50 noa 44?

18 februari 2017

Ja, wie deet me dat wa. Jans ainfach, durch óp tse treëne óp d’r daag dat ós Miriam Sarah ziet en poal tse haode bis dat ós Nathalie de 4 x 11 tse pakke hat. En dat durch tse zinge in ing oesverkoade Rodahal bij ’t lustrum van de Seniore-zietsoeng en doa 1100 vasteloavendsvierdere tse losse zinge vuur ós frisj-jebakke Sarah. Dan durch tse viere i Alsdorf bij de wirklieg klasse damezietsoeng van d’r Höngener Toernkloeb en aaf tse sjlisse bij d’r Sjpasverain FCKW in d’r Heidsjer Tref. Wat inne klasse oavend woar dat! Leef Miriam en leef Nathalie, alle tswai va hatse jrateleerd wa!

...tseruk