Wat woar dat sjun!

24 juni 2018

Ja leef klone en kleunsjere, ’t hat effe jedoerd evvel doa kunt al e deel van de pleëtjer van ós joebielejoemswiekend i Losser (joa, dat pleëtsje van de salades…). ’t Woar wirklieg top! Mit e bezuk an d’r Burger’s Zoo, Emsflower mit miepmöpjer, ing Duutjse madam oes 1612 dat jód Hollensj kallet, jacuzzi-nate, vöal sjpas en jemuutliegheet en Jroepje 2 als jewinner van alle sjpeller. Inne herlieje Kirchröadsjer Tref zamsdieg oavend, e kastieël vol klone, vleesj broane, sjpek en ai, inne jebraoche tsieën en nog vöal mieë….. Ós 3×11 joebielejoemswiekend woar van A bis Z woenderbar…..

...tseruk