Wat e fes!

18 februari 2017

Óch dis joar kunt de Top 1111 van L1 langs en vanoes Kirchroa sjteet óch dis joar werm ’t nemlieje drin. Van d’r Wiesse Sjwaam bis d’r Nico is alles jód vertroane. Óch vier zunt doa tse vinge en dat óp plaatsj 534 mit ózze sjlajer “Wat e fes!” Deesdieg d’r 21 fibberwaar tusje 20.00 oer en 21.00 oer tse beloestere. Sjun wa!

 

...tseruk