Wat doe je in mijn hof….

18 februari 2017

Wat vier doa dunt? Sjtiemoeng bringe, lidsjer zinge, danse en sjpringe, van vure noa hinge! En dat allenäu in d’r Laethof en in d’r Kapelhof. ’t Woar ing sjpas vuur tse doeë en vier vräue ós jidder joar werm ópnui um die lu, die ós ’t viere jelierd hant, jet van ós sjtiemoeng tseruk tse darve jeëve…….

...tseruk