Wainachte jans angesj

30 december 2017

’t Is bauw tradietsiejoeën in d’r verain dat óp de letste proof van ’t joar jet angesj jedoa weëd wie prove. Dis joar hauwe vier inne wainachts-bingo mit sjieke pries vuur jidderinne en mit ing reportaasj van ós drei razende en rezende kris-reportere die ós jetseechd hant wat allenäu tse doeë is in de Parksjatd mit wainachte. En dat woar bes vöal. Wie dat oes-zoog? Ja, zoeë wa……

...tseruk