Vier junt durch!

4 oktober 2021

Leef klone en kleunsjere,

’t Is alwerm ing tsiet jeleie dat uur jet van ós jehoeëd hat. Dat jong laider óch nit angesj den ’t joof nieks tse vertselle wail nieks dórf. Vier koeëte nit óptreëne, vier koeëte nit prove, e lidsje ópneëme in inne sjtudio jong nit wail vier mit tse vöal lu zunt. En hei en doa óptreëne óf d’r sjtudio in joa mit mar e paar man, dat dunt vier nit. Of allenäu, of jinne wa.

Evvel noen darf werm jet en dat betseechent dat óch vier dis joar werm óp de bune tse vinge zalle zieë. En dat mit ózze nuie sjlajer “Vier junt durch!”. De wöad zunt, wie jewend, van ós zelver en de moeziek kunt van de dame en here van Marlstone. In “Vier junt durch!” bezinge vier dat vier ummer durch zalle joa, ejaal wat ós vuur de vus kunt. Wat dat is en wie dat klinkt, dat is de ieëtsje kier tse zieë en tse beloestere bij de Sjlajerparade 2021. Die weëd jehaode in ’t Patronaat óp d’r 19e november……

Bis dan wa!

Mit de jrus en e kreftieg en sjallend Alaaf! van ung Sjtèchneëlsjer

 

...tseruk