Vuursjtand

D’r vuursjtand besjteet oes 5 klone die allenui ’t blód roeë, jeël en jreun jekleurd hant.

Vuurzitsender is d’r Maurice Hinzen deë al mennieg jöarsje bij d’r verain is. Heë zingt, sjrieft lidsjere en dinkt mit an ’t prójram van de klone

Vietse-vuurzitsender ós eje Yvonne Savelberg dat nit alling in d’r vuursjtand zitst mar óch jans kreatief is mit ós peks-jere. En ’t Yvonne sjrieft lidsjere vuur d’r verain, huit de tsiem óp de buun en is nit mieë tse misse in d’r verain…

Fienanz-minister is d’r Tom Ritt deë óch vuur ózze verain ’t jeluid óp de buun rejelt en nog jans vöal mieë.

Vanoes d’r wirkjroep zitst ’t Silvia Heinen in d’r vuursjtand en ’t Silvia is doa neëver óch tser tsog bij ózze lottojroep. En alsof dat nog nit jenóg wuur, is Silvia ózze sikkerteer. Dèh da…

En als tsoejabe hant vier d’r Theo Ritt in d’r vuursjtand. Óch d’r Theo is alwerm mennieg jöarsje bij ós vertroane en deet wat heë deet ummer mit vöal jeveul en hoemoor.