Mitjlieder

Oane mitjlieder besjteet en leëft jinne inne verain. En jelukkieg hant vier ing janse sjaar klone en kleunsjere die al mennieg joar bij-éé is en in al die tsiet óch al vöal hat mit jemaad. Hei zunt ze….