Veëdieg!

19 december 2017

Ja leef klone en kleunsjere! Ós filmsje is veëdieg, alles dróp en draa en in-ee jesjoesterd durch de here van Visible Producties. Vöal sjpas mit kieke wa!

...tseruk