Vasteloavend, wat woars te werm sjun!

12 maart 2019

Leef klone en kleunsjere,

Vasteloavend 2019 is jesjiechte evvel noajenisse dunt vier nog jans lang. Wat hant vier inne herlieje tsezong jehad! Sjieke óptreënens uvveral en nurjens, ing sjtaatse tswaide plaatsj óp de Sjlajerparade mit “Dat sjmaat noa mieë”, in de fienaal van ’t PLK 2019, in de haof fienaal van CMC Alaif, Vallekeberg óp d’r kop jezatse, Klumme Kirchroa losse beleëve, ing Seniore-zietsoeng um durch e ringsje tse hoale, inne Sjtadsprins Rob II dem vier hónged moal jetróffe hant, inne woenderbare óptsóg, óptreëne bij ’t Klonetrekke vuur inne bomvolle maat, jenósse van ós joebielejoemsjoar dat noen bauw an d’r sjloes is…… Vier hant effe e kling päus-je, evvel d’r sjlajer vuur 2019/2020 likt al óp ’t sjaaf, d’r kloon hengt jewèsje en jesjtrèche in de kas en vier maache ós veëdieg vuur alles wat nog kunt!

Hatse dank a jidderinne deë mit ós mit jevierd, jelaachd, jekrèsje en jenósse hat!

Bis flot wa, ung Sjtèchneëlsjer

...tseruk