Vasteloavend, wat woars doe sjun!

15 februari 2018

Vasteloavend is laider vuurbij mar wat hant vier ing herlieje tsiet jehad! Jevierd mit alles en jidderinne. Jidder óptreéne woar ee vuur in inne poezie-alboem tse duie. Mitjeheld in de PLK-fienaal 2018, ópjetroane i Sibbe vuur 25 Aod-prinse en 4 man sjpas-kapel, mit Klone trekke óp d’r maat vuur al die doezende lu, d’r Maurice mit zieng Narrekap, ’t Sandra dat zienne ieëtsjte óptsóg mitjemaad hat, de KBVDW-zietsoeng in A jenne Sjlaagboom, zoeë vöal sjun zaachens die vier tsezame hant darve beleëve. 

Laider hant vier óch ’t letste óptreëne óp de buun mit jemaad van ós senatore, Jac en Tiny, Marcel en Mia. Dat is doch jet wat vier allenäu in ós hats veule. Evvel sjtoots kieke vier tseruk óp die 33 joar tsezame…..

Vasteloavend, doe woars klasse! Mit dank an jidderinne in d’r verain um d’r vuur tse zörje dat vier ummer en uvveral jód jesjpanne óp de buun hant darve sjtoa. Danke an ózze Tom deë va links noa reëts jevloage is um ós apparatoer veëdieg tse han bij jidder óptreëne. Danke an ós senatore um al die joare poal tse haode en mit ós mit tse viere. En danke an uuch, uur vasteloavendsjekke. Uur braat uvveral de sjtiemoeng en de sjpas die va vasteloavend vasteloavend maat. En doavuur zage alle klone en kleunsjere van de Sjtèchneëlsjer an uuch mit de allerletste klanke: “Alaaf en Danke!

Bis 2018/2019, ós 33-jöarieg joebielejoemsjoar!

...tseruk