Tsezame 33 joar Sjtèchneëlsjer

27 mei 2017

De joaresverzamloeng sjtóng werm óp ózze ajenda. En dis joar mit drei joebielarisse. ’t Marlies Ritt, d’r Theo Ritt en ’t Lieke Bok-Ritt hant 11 joar vasteloavend viere mit ós klone en kleunsjere óp d’r poekel zitse. En dat vier als verain vroeë zunt mit die drei, dat hant vier hön jisteroavend jetseechd mit e sjun fotobóch, blomme en e perseunliech jediechsje. 

Ós joebielarisse: Lieke Bok-Ritt, Marlies Ritt en Theo Ritt. Va hatse jrateleerd mit 11 joar Sjtèchneëlsjer

 

Kómmend joar, 2018, hant vier 5 joebielarisse óp de rol sjtoa. Ózze Joep Heinen mit 11 joar en ós veer senatore, ’t Tiny, ’t Mia, d’r Jac en d’r Marcel hant dan alle veer 33 joar Sjtèchneëlsjere jesjiechte jesjrève. Boh……..

Van ós 34 mitjlieder zunt vanaaf jister al 23 klone en kleunsjere 11 joar of mieë an ózze verain jebónge. En dat is jet um mieë wie sjtoots óp tse zieë.

2020
Silvia Heinen 33 joar
Maurice Hinzen 33 joar
Ralf Ritt 11 joar

2021
Lizette van Polfliet 11 joar
Joëlle Hinzen 22 joar
Michelle de Groot 22 joar

2024
Fabienne Hinzen 22 joar
Jolanda Pellis 11 joar
Walter Pellis 11 joar

2025
Miriam de Groot 33 joar
Peter de Groot 33 joar
Yvonne Savelberg 33 joar

Britt Jansen 11 joar
Jos Jansen 11 joar
Nathalie Jansen 11 joar
Tim Hamers 11 joar

2026
Tom Ritt 22 joar
Marie-José Lennaerts 33 joar
Sanne Heinen 22 joar

2028
Lieke Ritt 22 joar
Marlies Ritt 22 joar
Theo Ritt 22 joar

2029
Marcel Hinzen 44 joar
Mia Hinzen 44 joar
Jac Beaumont 44 joar
Tiny Beaumont 44 joar
Joep Heinen 22 joar
Nicole Hamers 11 joar
Marion de Groot 11 joar

 

...tseruk