’t Jungste Sarah van d’r verain

13 maart 2017

Ja en dan woar ’t dan endlieg ezoeë wiet wa. ’t Jungste Sarah van d’r verain is uvver 8 mond ’t äudste Sarah van ózze wirkjroep. ’t Miriam vieret zienne verjoardaag i sjtiel als ieëtsjte dansmariesje van de Kohlbergsgracht, als Ma Flodder mit tswai nonne, als tusjesjpèl tusje ózze nachwoeks (dat heesjt, diejennieje die de 50 nog nit zunt) en ós versjtendieje mitjlieder (diejennieje die de 50 al jemaisterd hant), als ing richtieje Tenalady en als e fain sjtuk jebeks…. ’t Woar sjun, sjiek, sjpitze en anger zaachens mit sj…….

...tseruk