Sjtaats en sjtoots bij de Sjtaater Tröate

20 januari 2018

Vriedieg 19 jannewaar tser tsóg óp de jroeëse zietsoeng van de Sjtaater Tröate. En dat woar wirklieg jemuutlieg. Inne zaal vól loestieje lu die richtieg zin hauwe um vasteloavend tse viere. En dat maat ós alwerm sjpas um óp die buun tse sjtoa….. Mit dank an ’t Nicole Hamers en an de Sjtaater Tröate vuur de bilder..

Vier jratelere de Hoeëgheet Prins Hein I (Braakman) mit zieng proklamatsiejoeën en wunsje ing janse sjun vasteloavendstsiet……

...tseruk