Sjoenkele óp ’t wasser

14 oktober 2017

En doa jónge vier da. Mit de janse ziepsjaf noa Mastrich um doa jemuutlieg mit ing boot van d’r Stiphout, de Belvédère, ing sjieke toer tse maache uvver de Maas en de “Zuid-Willems vaart”. En ónger d’r jenós van ing bluedieje werm tas kaffieë, e jód sjtuk vlaam, ing hese tas tieë, e kaod beer en lekker weer hant vier herlieg jesjoenkeld uvver dat wasser. D’r Captain Stubing hat van al vertseld, d’r Tom en ’t Silvia vierete hu dat zie 10 joar jetrouwd zunt, d’r Joep wós nit mieë weë noen de wirklieje mevrouw Heinen woar en d’r Peter hat jesjloffe. Mit anger wöad, alwerm e priema wiekend mit de klone en de kleunsjere. Vanoes Mastrich tseruk noa ’t sjunste óp de welt woa vier jewaltieg jód jejèse hant bij d’r Umberto’s. Doa woar noen wirklieg nieks wat nit sjtimmet. De sjnietzele woare lekker sjnietselietieg, de sjlaat woar komplet va sjarrel-jreuns jemaad (jezónger kriet me dem nurjens), d’r Taco, d’r Saté en d’r Gyros hauwe de jruetste sjpas óp d’r telder en d’r zalm woar nog jraad nit an ’t sjpartele tusje de penne (doa mene vier d’r pasta mit wa), zoeë frisj woar deë. Al mit al, inne herlieje daag mit d’r verain. Mit dank an d’r lottojroep en d’r wirkjroep die ’t zoeëjaar sjpits hant kreie um de zon óp 24 jraad tse drieëne. Deh da…..

...tseruk