Simply the best wa….

19 februari 2017

En doa sjtónge vier da in d’r Heidsjer Tref óp de Damezietsoeng van d’r VVKW. Inne bomvolle zaal mit alles vasteloavendsjekke vrauwlu die richtieg sjpas hauwe en zin in e vasteloavendsfes! En dat woar ’t óch, Sjtiemoeng, sjpas en simply the best, dat is wat me uvver die zietsoeng darf en mós zage. Alaaf tsezame!

...tseruk