Sarah Silvia’s stewards sjikke sorry-sjpulle

19 november 2017

Wat hant de tswai Herzbuben, drei sjwestere, ing haffel stewards, ing klaafpuutsj, inne foesbal-clinic en konfettie mit ee tse maache? Ejentlieg nieks, evvel went ’t fes jevierd weëd van ós jungste Sarah, alles. Jister hant vier i sjtiel d’r 50e verjoardaag jevierd van ós Silvia. En wat mit ing fouilleer-sessie van 24 man bejón, jóng uvver in inne jemuutlieje oavend mit vöal sjpas, knoevelerij, moeziek, taco’s en ing wuste portsiejoeën wietzieje zaachens. Silvia, namens alle klone en kleunsjere, nog ins va hatse jrateleerd wa. ’t Woar sjun!

...tseruk