Sarah Sandra’s sjtaatse sjport-sjpulle

20 januari 2018

En óch ’t Sandra hat de 5:0 tse pakke en dat hant vier i sjtiel mit hem tsezame jevierd. Mit allerhande Marktplaatsj-sjpulle die “ter plekke” oesprobeerd moeëte weëde, mit e óptreëne van d’r Tommy Wally en zieng “Shanghai Sisters”, mit inne haffel umsjleëg die vier versjónke en doanoa werm sjun i-jepikd hant en inne kloon van inne meter (deë d’r daag doanoa sjtriet hauw mit ’t hunke van ’t Sandra). Al mit al, werm inne richtieje Sjtèchneëlsjer oavend wa. Leef Sandra, bedankd doavuur wa!

 

...tseruk