Sanne’s zusse zessing

24 juni 2018

Ózze nachwoeks, jruit, bluit, benuit, waast, weëd auwer en sjlauwer. ’t Sanne, bauw vanaaf de jeboert e richtieg Sjtèchneëlsje, vieret heure 16e verjoardaag i sjtiel. Mit  liefbesjermere (bodyguards wa…), mit e laif óptreëne va Brings in ’t plat, mit ing nui versiejoeën van Rosanne: Oh Sanne! Mit e lekker èse i sjtiel, d’r Macarena, mit ing lekker woeësj van de Hema en mit vöal ananasse. Leef Sanne, nog ins va hatse wa!!

...tseruk