Plat sjrievende vuurzitsender oane wöad

27 april 2017

Is dat sjun of is dat sjun! Doa hat doch ózze vuurzitsender, d’r Maurice, ee van de 52 Limburgse lintjere in emfank darve neëme. En dat wail heë van al in ’t plat sjrieft en durch zieng sjrieverij óch nog ins d’r jauw tswek óngersjtutse deet. Wie heë dat hoeët, feëlete hem effe de richtieje wöad. Betste Maurice, va hatse jrateleerd wa en blief estebleef sjrieve……

Deze Limburgers ontvangen ons Limburgs Lintje...

...tseruk