Ózze sjlajer is veëdieg!

23 september 2017

Ja, leef klone en kleunsjere. Dizze middieg woare vier in d’r sjtudio van de here Theelen tse vinge um doa ózze nuie sjlajer “Dat is vasteloavend” i tse zinge. En went uur wilt wisse wat de fleut van d’r Albeët, rabarber en drueg lippe allenäu tse maache hant mit ós nui lidsje, dan zalt uur mósse wade bis d’r 11e van d’r 11e. Den dan weëd “Dat is vasteloavend” ieëtsj richtieg jeboare, jedeufd en jezeënd. Ónger d’r jenós van ing frisje tas kaffieë, e werm tes-je tieë en e lekker kaod Jupje darve vier sjtoots zaache dat ’t e sjun kinke weëd dis joar. En went uur jraad ezoeë vöal sjpas zalt han mit ózze sjlajer als wie vier hant jehad mit prove en i-zinge, dan weëd ’t ing fain karneval en zaache vier mit reët: “Dat is vasteloavend”.

...tseruk