Wat e fes!

Óch dis joar kunt de Top 1111 van L1 langs en vanoes Kirchroa sjteet óch dis joar werm ’t nemlieje …

Wat inne daag !

12 februari 2017

De klone woare jister, zamsdieg d’r 11e fibberwaar, óp jank. Van Stolberg uvver Kirchroa Tsentroem noa Ejelzer, durch Sjevemet noa …

Alaaf de Wilhelmina!

11 februari 2017

Vriedieg d’r 10e fibberwaar woare vier tse vinge in ’t Catharinahoes vuur d’r jroeëse Wilhelmina vasteloavendsoavend. En deë woar ram …

Alaaf de Kabouters!

4 februari 2017

Dizze oavend woare vier tse vinge in wieëtsjaf Rolduc um doa óp tse treëne vuur en tsezame mit de Kabouters. …

Alaaf de Lückerhei

’t Is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne óp d’r jroeëse vasteloavendsoavend van de Lückerhei. ’t Is …

Alaaf tsezame wa!

Zóndieg 8 jannewaar woare vier tse vinge in de Ts. Lambeëteskirch um doa mit tse helle an de dialek-mès “Amen …

Sjun daag wa!

19 december 2016

Namens alle klone en kleunsjere wunsje vier uuch janse sjun wainachtsdaag, inne jauwe roetsj, vöal jezónkheet, de hónged doezend, inne …

Kiek noen doa……..

2 december 2016

De aafjelofe tsiet hant vier werm de nemlieje pleëtjer jevónge woa ós mitjlieder dróp sjtunt. En wilt uur wisse woa? …

11 joar Los Mar Joa

19 november 2016

Vriedieg 18 november woare vier in Dé Wieëtsjaf um doa de jonge va Los Mar Joa e sjtends-je tse bringe. …

Alaaf Prins Jos II!

Zamsdieg 12 november woare vier tse vinge in d’r Heidsjer Tref woa de nui Hoeëgheet van d’r VVKW jeproklameerd woeëd. …

Alaaf de Blaue Funken!

7 november 2016

En dan sjtunt vier óp zóndieg d’r 6e november jewèsje en jesjtrèche i Höngen-Alsdorf bij d’r Höngener KG Blaue Funken …

D’r sjlajer is jeboare!

15 september 2016

Donnesjdieg d’r 8e tseptember woare vier in d’r sjtudio van de famillieë Theelen tse vinge um doa ózze nuie sjlajer …

Zon, zjpas en zjtiemmoeng

6 juli 2016

Zamsdieg d’r 2e joelie woare vier óp d’r Maat i Kirchroa tse vinge. Doa hant vier mitjeheld bij d’r Zommerkarneval …

Wat ing proof!

18 juni 2016

Jister hant vier proof jehad in de Bouwerwei en wat vuur ing. D’r nuie sjlajer “Mit karneval jeboare” hant vier …

Pinkpop 2016 woar top!

11 juni 2016

Jister woare vier mit d’r verain en ós vrung tse vinge in ’t jrüetste beerkrat van de welt. En dat sjtong …

Wat inne möp wa…..

8 juni 2016

Wilt uur wisse weës ós de aafjelofe joare ummer jehólpe hat, óp wat vuur maneer dan óch? Dan klietsj ins …

Joaresverzamloeng 2016

29 mei 2016

’t Joar is alwerm um en dat betseechent dat ós joaresverzamloeng óp d’r ajenda sjtong.  In ós verainslokaal ’t Patronaat …

Wat e ai wa……

23 maart 2016

Haof vaste is um en Oeëstere sjteet vuur jen duur en óngertusje dat jidderinne in dat bis-je beusj wat vier …

In de rij sjtunt ze….

Zamsdieg d’r 30e jannewaar woare vier tse zieë en tse hüere in de TV Limburg Vasteloavendsmarathon. En vier woare nog nit …

Alaaf de Bokkerijders!

27 januari 2016

’t Is óngertusje al langzaam tradietsiejoeën, óptreëne bij de Bokkerijders in wieëtsjaf Rolduc bij d’r Sjef en zieng jonge van …

Wat e fes i Stolberg!

Vuur de allerieëtsjte kier noa ’t Seniorenzentrum i Stolberg jeweë um óp tse darve treëne óp hönne vasteloavendsmiddieg. En dan …

De klone on toer….

18 januari 2016

Wat e wiekend! Kruts en kweer jevare um uvveral e sjtuksje van ózze vasteloavend tse kanne uvverbringe en dat hat …

Beaumont in ’t kwadraat

11 december 2015

Vuur ing lekker tas kaffieë of e sjprietsieg jleësje wien kan me vanaaf noen bij ós senatore Jac en Tiny tsereët. Wiezoeë? …

Da bis-te plat wa……

24 november 2015

Jisteroavend hant ’t Marlies Ritt en d’r Maurice Hinzen vuur de Sjtèchneëlsjer mitjeheld bij ’t jroeës Kirchröadsj Diktee in Dé …

Va hatse Pascal!

13 november 2015

Donnesjdieg 12 november woare vier tse vinge in De Wieëtsjaf Kirchroa. Den óp d’r ieëtsje daag noa aavank van d’r nuie …