Joaresverzamloeng 2021

20 oktober 2021

Aafjelofe zamsdieg 16 oktober sjtong ós joaresverzamloeng óp d’r vaarplan. In ós verainslokaal ’t Patronaat tróf bauw d’r janse verain …

Vier junt durch!

4 oktober 2021

Leef klone en kleunsjere, ’t Is alwerm ing tsiet jeleie dat uur jet van ós jehoeëd hat. Dat jong laider …

En doa junt vier dan…

18 november 2019

Zamsdieg d’r 16e november trókke vier noa d’r Heidsjer Tref um doa d’r aavank tse maache van de Proklamatsiejoeën. In …

Kiek noen doa…..

5 november 2019

En doa jonge vier da, óp zamsdieg d’r 2e november noa ’t Westhoes tsezame mit d’r Paul va Lemmens va …

D’r Sjtudio sjokkelt!

23 september 2019

Zamsdieg d’r 21e tseptember woare vier bij de Theelens jonge tse vinge in d’r sjtudio. Doa hant vier ózze nuie …

Hei sjokkelt de welt!

5 juli 2019

Jazicher, leef klone en kleunsjere, bij ós sjokkelt de welt. ’t Janse joar durch en besjtimd mit vasteloavend. Doarum is …

Joaresverzamloeng 2019

20 mei 2019

Aafjelofe vriedieg, d’r 17e Mai sjtóng ós joaresverzamloeng óp de rol. Alwerm ós 33e woamit ós joebielejoemsjoar offietsiejel aafjesjloase woeëd …

Jetietsjd…..

14 april 2019

Uur zalt waal dinke, die zunt jetietsjd! En jraad vuur de Oeëstere kuet dat óch waal ins sjtimme. De letste …

3×11 joar Klone en Kleunsjere

19 november 2018

Wat woar dat inne herlieje oavend! 3×11 joar Sjtèchneëlsjer in ós verainslokaal ’t Patronaat. Mit uuch allemoal jemuutlieg viere. Mit …

Alaaf de Luckerhei 2018

Óp d’r 11e van d’r 11e sjtónge vier in de jemuutlieje vasteloavendstent van de Luckerhei. Inne klasse zaal mit vasteloavendsvrung, …

Nog inne daag…..

2 november 2018

Nog inne daag, leef klone en kleunsjere. Nog inne daag en dan hant vier ’t jeluk dat vier ós 33-jöarieg …

Dat sjmaat noa mieë!

24 juni 2018

Jazicher, uur menet besjtimd dat went me nieks huet, dat dan óch nieks is wa. Evvel, vier zitse nit sjtil. …

Sanne’s zusse zessing

Ózze nachwoeks, jruit, bluit, benuit, waast, weëd auwer en sjlauwer. ’t Sanne, bauw vanaaf de jeboert e richtieg Sjtèchneëlsje, vieret …

Pinktop 2018

Doa sjtónge vier alwerm. En wie ziech dat vuur inne vasteloavendsverain jehuet, vuur de 11e kier. Sjun um tse zieë …

3x Danke wa!

11 februari 2018

Leef klone en kleunsjere, vier hant nog effe tse joa mit dizze vasteloavend evvel noen al 3 moal va hatse …

220 Joar Kabouters, alaaf wa!

20 januari 2018

Doa sjtónge vier da, óp d’r jemuutlieje Kabouter-oavend in wieëtsjaf Kloth Sjevemet. En doa woeët nit alling vasteloavend jevierd evvel …

Veëdieg!

19 december 2017

Ja leef klone en kleunsjere! Ós filmsje is veëdieg, alles dróp en draa en in-ee jesjoesterd durch de here van …

Alaaf ’t WMC!

18 juli 2017

En doa sjtonge vier da. Veer joar jeleie nog als hingerjrónk-koeër bij ’t Tieëkezinge van ’t Jód Tsimmer evvel dis …

Pinkpop = Pinktop

5 juni 2017

Zóndieg sjtónge vier alwerm vuur ’t tsengde joar hinger ing van de tieëke va Pinkpop um doa inne janse daag …

Joaresverzamloeng 2017

27 mei 2017

Vriedieg 26 mai woar ós joaresverzamloeng. Doamit sjllise vier offietsiejel d’r tsezong 2016-2017 aaf en bejint vuur ós 2017-2018, ós …

10 joar Pinkpop

18 maart 2017

In 2008 hant vier vuur de ieëtsje kier mit darve helle hinger de tieëk bij Pinkpop. En dis joar, in …

De klone óp d’r radio….

4 maart 2017

Vasteloavendsmondieg kroge vier bezuk van BNR Nieuwsradio. D’r Ronald Olsthoorn woar mit zienne mikrofoon al vrug paraat. Zie wole jeer …

Alaaf Haander!

Vasteloavendszamsdieg is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne in ’t Wil dörp. Óp noa Haander um nog …

Simply the best wa….

19 februari 2017

En doa sjtónge vier da in d’r Heidsjer Tref óp de Damezietsoeng van d’r VVKW. Inne bomvolle zaal mit alles …

Alaaf Kirch3!

Zamsdieg d’r 18e fibberwaar woare vier tse vinge i Sjevemet en dat óp d’r vasteloavendsoavend va Kirch3. ’t Woar laider …