Nog inne daag…..

2 november 2018

Nog inne daag, leef klone en kleunsjere. Nog inne daag en dan hant vier ’t jeluk dat vier ós 33-jöarieg joebielejoem darve viere. ’t Kriebelt an alle zieë um doa mörje, zamsdieg d’r 3e november, inne bombe oavend van tse maache. Ózze joebielejoemswirkjroep hat ziech wirklieg jetseechd en hat jet neerjezatse woa vier mit d’r janse verain richtieg sjtoots óp zunt!

Hei en doa zunt al jet jratelatsiejoeëne binne kómme evvel noen al ing woa vier jrüets óp zunt, loog jister in de brivvebus. Jesjrève durch ózze Burjervadder, d’r weledele heer Jos Som. Als Sjirmheer verbónge an de sjtieftoeng “Klone vuur Clowns” en mit de vasteloavend ummer tse vinge mit ós eje sjieke jreun Sjtèchneëlsjer-sjal um.

Betste heer Som, va hatse dank vuur deë sjunne brif. Dat deed ós näu jód! 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

...tseruk