Naas va boese evvel werm va binne…

28 februari 2017

D’r óptsóg hat durch ós sjtad jetrókke en óch vier woare werm present. ’t Weer zoog nit al tse jód oes evvel wie al dökser jezaad, d’r Herjod mós inne Kirchröadsjer zieë en vier zunt bauw drueg binnekómme. Mit ing sjoel reën óngerweëgs en ing flinke bij d’r Kapelhof hant vier evvel allemoal nit tse klage jehad. ’t Woar inne sjieke tsóg en de sjpas ziefet mieë wie d’r reën. Óp noa d’r letste daag en d’r himmel zal hu kriesje uvver ’t sjunste óp de welt (hant ze jemeld wa) mar dat zal ós nit tjeën haode um óch van die letste sjtonde e fes tse maache. Alaaf tsezame!

...tseruk