Lampe! Kamera…… en ju!

25 oktober 2019

Óch dis joar junt vier werm e clipje maache. Tsezame mit d’r Paul Lemmens van Visible deë ós de aafjelofe joare al dökser de bilder verzörgd hat. Vurrieg joar mit “Dat sjmaat noa mieë” woare vier tse vinge in d’r sjieke tsóg van de Z.L.S.M. 

En dis joar weëd ópjenoame in ’t Westhoes woa vier mit ózze sjlajer “Hei sjokkelt de welt” d’r sjpieëltuin in junt. Óp zamsdieg d’r 2e november jeet de kamera aa en noen hoffe vier óp sjun weer. Wie dat alles tsem sjloes oes jeet zieë, dat kant uur zieë vanaaf d’r 16e november. Nog effe jedoeld han wa…

...tseruk