Kiek noen doa…..

5 november 2019

En doa jonge vier da, óp zamsdieg d’r 2e november noa ’t Westhoes tsezame mit d’r Paul va Lemmens va Visible um ózze clip óp tse neëme/’t Weer sjpillet jelukkieg mit, ’t woar drueg, de zon sjienget hei en doa ins kreftieg mit en d’r wink bloazet eëve hèl zieng eje noeéte mit. Evvel, ’t woar waal sjun! En wie dat allemoal oes ziet, dat kant uur uuch besjnautse vanaaf d’r 16e november wa…

...tseruk