Kiek ins wem vier doa hant….

18 februari 2017

Ja en dan sjtees te tse wade bij d’r Sjpasverain FCKW en dat tsezame mit ’t Marleen van d’r Rutten en dat wool doch ezoeë jeer ins jans effe e Sjtèchneëlsje zieë. Tja, en weë zunt vier da um doa nè tjeën tse zage wa…..

En hei zunt al die anger bekankde klone die vier jetróffe hant…….

...tseruk