55 Joar klone en kleunsjere…..

3 oktober 2021

De kómmende joare darve vier de nemlieje klone en kleunsjere jratelere mit hön joebielejoem. Hei sjteet weë wienieë wat tse viere hat:

2021
Lizette van Polfliet 11 joar
Joëlle Hinzen 22 joar
Michelle de Groot 22 joar

2024
Fabienne Hinzen 22 joar
Jolanda Pellis 11 joar
Walter Pellis 11 joar

2025
Miriam de Groot 33 joar
Peter de Groot 33 joar
Yvonne Savelberg 33 joar
Britt Jansen 11 joar
Jos Jansen 11 joar
Nathalie Jansen 11 joar
Tim Hamers 11 joar

2026
Tom Ritt 22 joar
Marie-José Lennaerts 33 joar
Sanne Heinen 22 joar

2028
Lieke Ritt 22 joar
Marlies Ritt 22 joar
Theo Ritt 22 joar
Sandra Bemelmans 11 joar

2029
Marcel Hinzen 44 joar
Mia Hinzen 44 joar
Jac Beaumont 44 joar
Tiny Beaumont 44 joar
Joep Heinen 22 joar
Nicole Hamers 11 joar
Marion de Groot 11 joar

2030
Jo Linden 11 joar

2031
Silvia Heinen 44 joar
Maurice Hinzen 44 joar
Ralf Ritt 22 joar

...tseruk