Jódden daag vunnefde joarestsiet!

13 november 2017

En vier zunt vertrókke, leef klone en kleunsjere. D’r 11e van d’r 11e 2017 is jeweë en óch vuur ós vingt de sjunste tsiet van ’t joar alwerm aa. En dat hant vier i sjtiel jedoa. Mit e sjun óptreëne in de tent van de Lückerhei um, noa inne klinge sjmienksjtop in ’t Patronaat, wieër tse joa óp d’r Maat woa minnieje vasteloavendsjek tse vinge woar en ’t vies weer jinne tjeën hool um ins richtieg mit tse viere. En als letste in Dé Wieëtsjaf um mit ózze nuie sjlajer “Dat is vasteloavend!” mit tse helle bij de Sjlajerparade. Laider is ós lidsje nit in de pries jevalle, evvel dat vier dis joar mit uuch tsezame junt viere, dat sjteet vas! Vier jratelere vanaaf dis plaatsj de metser en versjette van d’r Wiesse Sjwaam mit hönne sjlajer  “Dan jeet ’t los”, Los Mar Joa mit die sjieke tswaide plaatsj mit “D’r ober van de sjpas”en d’r Reënboagkloeb sjlist de rij mit de dreide plaatsj en hön lidsje “Noen lek miech doch….”. 

En wie deë daag oes-zoog? Zoeë wa…..

...tseruk