Joaresverzamloeng 2021

20 oktober 2021

Aafjelofe zamsdieg 16 oktober sjtong ós joaresverzamloeng óp d’r vaarplan. In ós verainslokaal ’t Patronaat tróf bauw d’r janse verain ziech um ’t aafjelofe joar aaf tse sjlisse en e nuit tse bejinne. Mar nit alling dat. Óch ós joebielare woeëte in ’t zöns-je jezatse. Mit blomme, mit e perseunlieg fotobóch en mit de Sjtèchneëlsje-order mit doadra ’t 11-jöärieg of 22-jöärieg kleunsje. Den ’t Lizette van Polfliet mit 11 joar, ’t Michelle de Groot mit 22 joar en ’t Joëlle Hinzen mit 22 joar zörje tsezame vuur 55 joar klone-jesjiechte en dat is jet woa vier als verain ram sjtoots óp zunt. Vanaaf dis plaatsj jratelere vier hön nog ins va hatse!

Óngertusje maache vier ós óp vuur e nui verainsjoar, alwerm ’t 37e woabij vier de vasteloavend i junt mit ózze nuie sjlajer “Vier junt durch!” Dem kant uur de ieëtsje kier beloestere óp vriedieg d’r 19e november in ’t Patronaat bij de Sjlajerparade!

Bis dan wa! Ung Sjtèchneëlsjer.

...tseruk