Joaresverzamloeng 2019

20 mei 2019

Aafjelofe vriedieg, d’r 17e Mai sjtóng ós joaresverzamloeng óp de rol. Alwerm ós 33e woamit ós joebielejoemsjoar offietsiejel aafjesjloase woeëd en inne aavank jemaad is an ós 34e verainsjoar. D’r tsezong 2018-2019 woar klasse en verdrislig tsejeliechertsiet, woar sjpannend en druf, woar e joar um noeëts mieë tse verjèse. In ós verainslokaal ’t Patronaat woeëd ’t janse joar nog ins durchjenoame, vanaaf de joebielejoems-verzamloeng bis an vastelaovendsdeesdieg. Ing toer mit de achterbaan, kan me waal zage..

Vanaaf aafjelofe vriedieg darve vier ’t Nicole Hamers als vas, nui mitjlied bejrusse en doa zunt vier als verain jans vroeë mit! Nicole, va hatse wa en welkom bij d’r kloeb.

Vanaaf kómmende vriedieg vange ós prove werm aa en de kómmende tsiet zalle vier hèl wirke an ózze nuie sjlajer. Wie en wat kriet uur nog flot jenóg tse hure.

Uung Sjtèchneëlsjer

...tseruk