Joaresverzamloeng 2017

27 mei 2017

Vriedieg 26 mai woar ós joaresverzamloeng. Doamit sjllise vier offietsiejel d’r tsezong 2016-2017 aaf en bejint vuur ós 2017-2018, ós 33e vasteloavendsjoar als verain. Dat vier óch ’t aafjelofe joar werm ’t nemlieje hant mitjemaad, bliechet oes ’t versjlaag van d’r Pascal deë dat ummer óp zieng eje maneer in-ee sjoestert en woabij ’t nuedieje jesjtuchel noeëts oes blieft.

Drei joebielarisse sjtónge óp de rol. En mit 1×11 joar jratelere vier va hatse ós Marlies, ós Lieke en ózze Theo. Mit blumsjere, mulsjere, jediechsjere, knoevelsjer, fotobuchs-jere en ’t 1×11 joar kleunsje an d’r verainsorde woeëte ;os drei frisj jedekorierde joebielarisse in ’t zuns-je jezatse.

En óch dis joar woeët ós Möpje oes-jerikd. En dis joar hat dat ing janse sjun plaatsj kreie i Munster-Geleen, bij en vuur d’r Jan en Mano Theelen. De aafjelofe joare is hönne sjtudio vuur ós ing nui moeziekaal hemet jewoeëde. Mit vöal jeveul, vöal sjpas en oes ’t hats jesjrève moeziek hant vier ós plaatsj jevónge bij d’r Jan en d’r Mano.

Jidderinne va hatse jrateleerd en dat vier nog mar lang tsezame óp ós maneer darve viere wa…..

Ung Sjtèchneëlsjer

...tseruk