Hello world, here are the Sjtèchneëlsjer from Churchrade!

22 december 2017

Yes yes wa! Vanaaf dizze daag kan me ózze nuie sjlajer “Dat is vasteloavend!” van uvver de janse welt beloestere, aafsjpille en “downloade”. Dat jeet durch “Deezer”, “iTunes” en “Spotify”. Went vier noen nit durchbrèche, da wisse vier ’t óch nit mieë  😉 

Jeweun effe hei ónge dróp klietsje en vöal sjpas d’r mit wa…..

 

 

...tseruk