Filme mit de klone en kleunsjere

2 december 2017

Zamsdieg 16 detsember jeet ’t passere, leef vasteloavendsvrung. Dan junt vier vuur de allerieëtsje kier e richtieg filmsje maache van ózze sjlajer “Dat is vasteloavend!”. ’t Janse weëd ópjenoame in wieëtsjaf De Hoots, bij ’t Marie-José en d’r Lei en bejint um 14.00 oer. Uur zut allenäu va hatse i-jelane um doa bij tse zieë en mit tse helle in ós “clipje”. Wat vier zukke? Vasteloavendsjekke, karnevalsvierdere, roeë, jeële en jreune vastelieriejoemsveraine, jroepe, jrupjere en aintseljengere, mit of oane insjtroemente, ’t darf allemoal. Zut uur inne verain, fain! Komt uur mit inne jroep, han mar jinne floep, komt uur alling of mit uuch tswai, óch dat bringt al jenóg behai. Vier zient uuch jeer allenäu d’r 16e detsember in wieëtsjaf de Hoots!.

 

...tseruk