En doa junt vier dan…

18 november 2019

Zamsdieg d’r 16e november trókke vier noa d’r Heidsjer Tref um doa d’r aavank tse maache van de Proklamatsiejoeën. In inne sjieke zaal en jemuutlieg jevuld mit vasteloavendsjekke en karnevalsvrung hant vier ós jetseechd. Vuur ’t Nicole woar dat de ieëtsjte kier mit e jans projram en vuur d’r Peter, noa jet jöarsjere vanoes de koeliese mitjeheld tse han, óch werm tseruk óp de buun. En dat is en woar jeweun sjun. Van doa oes durch noa KG de Au Ülle va Würselen die 70 joar vasteloavend tsezame vierete in d’r zaal van ’t Gymnasium. Aber hallo! En zoeë zoog dat oes:

...tseruk