D’r Sjtudio sjokkelt!

23 september 2019

Zamsdieg d’r 21e tseptember woare vier bij de Theelens jonge tse vinge in d’r sjtudio. Doa hant vier ózze nuie sjlajer “Hei sjokkelt de welt!” i-jezónge. Noen weëd nog alles fain in-éé jezatse en aafjemixed en dan is e veëdieg. Vier zunt ram sjtoots dróp en hoffe dat ’t lidsje bij uuch jraad ezoeë jód aa kunt als wie bij ós.

...tseruk