De klone en kleunsjere bij L11

15 oktober 2018

Leef klone en kleunsjere, ’t jeet óp d’r 3e november aa wa. Nog 20 daag en dan viere vier mit uuch allenäu dat vier al 33 joar tsezame vasteloavend viere. En dat is jet woar vier bezóngesj sjtoots óp zunt. hei en doa is dat óch al tse leëze. Mit dank an L1/L11 vuur ’t plaatsje. Klietsj mar jeweun óp ’t logo wa:

...tseruk