Dat sjmaat noa mieë!

24 juni 2018

Jazicher, uur menet besjtimd dat went me nieks huet, dat dan óch nieks is wa. Evvel, vier zitse nit sjtil. Nè nè, vier hant óngertusje al kreftieg jeproofd an ózze joebieliejoems-sjlajer vuur 2018-2019: Dat sjmaat noa mieë! Wie jewend, mit wöad van ós zelver en moeziek en arranzjemente van de Theelens-here. Uur zalt evvel nog mósse wade bis d’r 16e november went vier mithelle mit de Kirchröadsjer Sjlajerparade, die dis joar jehaode zal weëde in d’r Heidsjer Tref. ’t Nemlieje bejint um 20.11 en óch dis joar dunt werm vöal jroepe, jrupjere en aintsel-artieste mit. En wail ’t ós 3×11 jöarieg joebielejoem is, hant vier ós dis joar jans in ’t nui jesjtaoche. Wie dat oes ziet? Sjun, ram sjun! Evvel óch dat ziet uur pas in d’r november. Bis dan wa!

...tseruk