Aod Prinse: Viere liers-te nit, dat kinse!

8 februari 2018

Boh, wat woar dat sjun! Vetdonnesjdieg óptreëne in wieëtsjaf “A gen kirk” i Sibbe vuur de Aod Prinse. Sjtiemoeng poer, zoeë wie me zeët wa. Mit ing sjieke delejatsiejoeën (die jód verzörgd woeët mit e woenderbar fruhsjtuk bij famillieë De Groot) trókke vier noa Sibbe en hant doa vuur 25 man ópjetroane. En dat woar doch ezoeë jet va richtieg vasteloavend, dat is nit tse besjrieve. Hant zie ós lidjser versjtange? Flaich nit mar hant zie ós vasteloavendsjeveul versjtange? Besjtimd! Van d’r ieëtsje nommer bis an de tsoejabe alles pallettie. Tsel doabij de laif moeziek van hön sjpaskapel die, jans óp jeveul, mit ós mit sjpillete en doe has e fes…… Jonge bedankd wa!

...tseruk