Tsoekernónke

Jiddere verain hat tsoekernónke nüedieg um datjennieje tse kanne doeë wat vier ’t leefste dunt. En dat is vasteloavend viere óp ós eje maneer. En jiddere tsoekernónk deed werm jet angesj vuur ós en doavuur zage vier danke wa!