Murtsjendaising

Ós allerieëtsjte tseedeetje! Mit drei sjlajere “Dat weëd ‘m”, “Karneval” en “Wat nit is, dat kan nog kómme.” ’t Tseedeetje is nog tse krieje, evvel vöal zunt d’r nit mieë. Vuur € 4,– junt ze uvver de tieëk en uur kant ze uvver dis heemzie besjtelle. Sjikt jeweun effe e ie-meelsje noa info@kloone.nl of komt kiekke noa ing van ós óptreënens…

En dan hant vier óch nog ózze eje klonepin. Tadaaa! Óch tse besjtelle uvver ie-meel of tse krieje bij ós óptreënens (of jeweun went vier ós urjens treffe…). € 2,– vuur e pintje, doa kan me ze nit zelver vuur maache, wa.