Möpje

Bauw jidder joar weëd op de joaresverzamloeng ’t Möpje jejeëve an inne persoeën of persoeëne die in dat joar vöal betseechend hant vuur de Sjtèchneëlsjer òp wat vuur wies dan óch. ’t Möpje is ing jieps fiejoer van inne Pierot deë wakker en pröpsj de welt i kiekt… Neëve ’t oesrikke van ’t Möpje weëd óch waal ens inne jans bezòngere man of vrauw als iere-mitjlied vuurjedrage en jedekkoreerd…..

2016
2016 is ’t joar woa vier d’r René Muller uvverrasjete mit ’t Möpje. D’r René hat ózze verain vanoes d’r Sjlaagboom joarelank óngersjtutsd. Vier koeëte bij hem tsereët mit ’t sjmienke, vier hant tswai joar bij hem e sjtemlokaal jehad vuur ’t LVK en als poloshirt-sjponsor hat heë ós jehólpe um d’r óch sjun oes tse zieë wen vier ins ing kier nit jesjmienkd woare. René bedankt en va hatse mit ’t Möpje 2016!

IMG_0503

René Muller kriet dis joar ” ’t Möpje ” oes-jerikd.

2015
Wail vier i 2015 ezoeë vöal joebielarisse óp de rol hauwe sjtoa, hant vier dis joar jinne Möp jevónge….

2014
Óch dis joar hant vier e Möpje darve oesrikke en dat is dis joar jejange noa inne janse verain “De Pluusjprümsjere”. Dizze verain is al minnieg joar in vrundsjaf an ós verbónge en sjteet ummer veëdieg went ’t nuedieg is. Al vanaaf 2008 junt zie mit ós mit noa Pinkpop (doe hauwe ze zelver nog jinne naam), hant ós jehólpe bij ós 22-jöarieg joebielejoem en zunt jeweun janse fain luu en richtieje vasteloavendsvrung.

2013
Hub van Laar, bekank va Rabadatsj en de letste joare als Elveroads mitjlied, is dis joar d’r jelukkieje deë ’t Möpje mit noa hem darf neëme. D’r Hub is al joare bevrunkd mit ózze verain en vier hant hem de aafjelofe joare als inne richtieje vasteloavendsjek liere kenne.

Maurice Ritt

2012
Dis joaresverzamloeng jóng ’t Möpje noa Maurice Ritt van ’t nemlieje jesjef Traiteur Ritt. D’r Maurice hat ós al minnieg kier jehólpe mit zoervleesj, eëtsetsoep en jans vöal bruedjer jezónk vuur al die kiere dat vier óp Pinkpop hoezerete. En doavuur zage vier dis joar an hem danke en jratelere mit ’t Möpje 2012

Hub van Laar

2011
Dis joar is ’t Möpje vuur d’r Jack Schiffelers. D’r Jack is bekank woeëde durch zie werk bij ’t WMC als lautsjprecher, ahum, als speaker en is óch al tsemlieg jet joare mit, durch en bij ózze verain betrókke óp zieng eje ierlieje aat. Bij jidder sjlajerparade is heë paraat en fieëbert mit de jroepe en jruupjere mit. En doavuur danke vier d’r Jack mit ’t Möpje 2011

2010
D’r Math Heckmans is d’r man deë i 2010 an de rij is. D’r Math hat zie Möpje verdeend wail heë al joare bij ózze verain betrókke is en ummer veëdieg sjteet mit jauwe road, iedeje en sjmienk um ós als verain d’r jekluurd óp tse zetse. Zieng koens zörgt d’r vuur dat jidderinne bij ós in d’r verain ummer ram sjun en ópvallend jesjmienkd is. Dis joar junt d’r Math en ’t Margriet óch mit ós mit noa Pinkpop um dat fès óch ins van ing anger zie mit tse darve maache. En óch doavuur va hatse dank!

Math Heckmans

2009
Marc Velmers is d’r man deë i 2009 van de Sjtèchneëlsjer ’t Möpje in emfank hat jenoame. D’r Marc is noen al drei joar hingeree tser tsóg um vuur de klone de moeziek tse bedinke. Mit tswai haof fienale-plaatsje bij ’t LVK, tswai moal fienale mit 5e plaatsje bij ’t PLK en ing sjieke 4e en 5e plaatsj i Kirchroa, hat heë losse hure dat heë jenauw wees wie de klone ’t betste oes de verf kómme. En doavuur hat d’r Marc besjtimd dis joar ’t Möpje verdeend!

Marc Velmers

2008
Paul en Karen Stevens hant ’t Möpje i 2008 in emfank jenoame. Zie hant vanaaf 2000 d’r vuur jezörgd dat de klone klinke wie de klone klinke. Mit hön moeziek, ainsatz en eje sjtiel hant zie òs lidsjere jevormd.

2006
D’r Ralf Krewinkel van de Pvda hat dis joar ’t Möpje in emfank darve neëme wail heë enne klasse hoemoor hat, zienne eje sjtiel in zie leëve en in d’r pollitiek en wail heë “Ós sjtad” als moeziek hat jebroechd bij zieng kampanje um in d’r jemeenteroad tse kómme. Dat hat evvel ezoeë jòd jeklapt dat heë noen zoejaar wethouder is woeëde.

Ralf Krewinkel

2005
Jo en Albertien Pöttgens, òs hoffotograve die al minnieg pleëtje van òs jemaad hant en dat ummer werm ejewies òp hön eje wies dunt….

2004
D’r pastoeër L’Ortye va Blieërhei wail heë ummer eng klasse dialekmès bringt en jiddes joar in d’r òptsòg zieng sjöafjer óch ens enne angere herder lieët zieë….

2003
Duo Sjwats Wies hat ’t Möpje uvverhandigd kreie wail vuur enne jans apaate bank mit-ee hant kreie de aafjelofe tsiet en wail zie de dinger jaar nit ezoeë zient als wie ze heesje….

2002
Maria Pas, hoofd activiteitenbegeleiding Lückerheide kliniek hat ’t Möpje uvverhandigd kreije vuur al ’t jòd werk wat ’t Maria deet

2001
Pierre Aussems, d’r vuursjtandshoaresjnieëer hat ’t Möpje uvverhandigd kreie wail heë jenauw ziet wie ózze verain an ’t wase is…..

2000
D’r Geert Bemelmans weëd iere-mitjlied van de kloone wail heë ummer jenauw ziet wat vuur nuedieg hant. En Rob Dacier, d’r eegeneer van SMD en d’r baas van d’r Peter de Groot, hat ’t Möpje uvverhandigd kreie wail heë ozze verain ummer sjteunt mit d’r òptsòg

1999
Han-Willem (Wöltgens) I, d’r Ós Sjtad prins, hat ’t Möpje uvverhandigd kreje. Bauw uvveral woa vier woare, doa woar d’r Han-Willem óch en angesj erum. ’t Kontakt en ’t respekt woare jroeës en zunt nog ummer priema!

Han-Willem Wöltgens

1998
Geert Bemelmans van de brille en frieteboet Happy Days van de friete hant ’t Möpje uvverhandigd kreie wail zie òs ummer wisse tse vinge went jet oesjewòrpe mos weëde

1997
Wiel Nelis van d’r hengelsjportwinkel i Landgraaf hat ’t Möpje uvverhandigd kreie, enne van de ieëtsjte tsoekernònke……

1996
Jo en Corrie Severins van ós wieëtsjaf en verainslokaal de Bouwerwei hant ’t Möpje uvverhandigd kreie.

1995
Bert van de Weijer, i-middels òch oad-preziedent van d’r KVV 1936 hat ’t Möpje uvverhandigd kreie

1994
Sjef Duijsens, oad-preziedent van d’r KVV 1936 hat ’t Möpje uvverhandigd kreie

1993
Dhr. Caubo, van de Daewoo’s en d’r baas van ’t Silvia en ’t Miriam hat ’t Möpje uvverhandigd kreie wail heë ozze verain ummer òp wèg hat jehòlpe

1992
Dhr. Rut Berns, directeur va Hoog Anstel hat ’t Möpje uvverhandigd kreie