Jesjiechte

In de joare achtsieg jonge e paar lü van voesbalverain Achilles ’67 vasteloavendsdeesdieg ummer klonetrekke. Inne hauw ’t idee um ins mit de sjlajerparade mit tse doeë en zoeë woeëd i 1985 d’r Kirchröatsjer Klone Kloeb De Sjtèchneëlsjer jeboare. Tsesame mit ’t orkest de Charly’s woeëd jeprooft an e sjun rippertwaar en noa drei joar woar ’t tsiet um ’t Hubertushoes tse betreëne. D’r naam “De Sjtèchneëlsjer” woar vruier van inne kabaretjroep oes Kirchroa die, wie de Globetrotter, hönne projram haue. Wie deë jroep d’r naam nit mieë broechete, hant vuur jevroagd of vuur ònger deë naam de bühne òp koeëte joa. En zoë is ’t dan òch kómme…

I 1988 woeët vuur ’t ieësjt mit jedoa en waal mit tswai sjlajere: ” ’t Möpje” en “Vier zunt aa-ee jebonge”. Mit ing 5de en 3de plaatsj woar de ieësjte sjlajerparade e jans jroeës sukses. Mit ’t Möpje sjtònge de Sjtèchneëlsjer òch in de finale van ’t L.V.K.! De Sjtèchneëlsjer woare vanaaf d’r ieësjte daag ee hot item in de Limburgse vasteloavendswelt. ’t Woeëd ing kassette oesjebraat onger d’r naam “Kirchröatsjer Tiengel Tangel”. Op dat collectors-item sjtònge 22 sjlajere van de Sjtèchneëlsjer, Doebel D & Co. en ’t orkest Frans Tiedtke. E vasteloavendspleëtje (va vinyl!) mit d’r sjlajer “Iech han ing blutsj drin” maachet ’t sukses va de ieëtsjte joare jans komplet.

’t Ieëtsjte “eje” orkès van de Sjtèchneëlsjer besjtòng oes e paar moezziekante van de Philomeen va Sjeveemet. In de joare nüntsieg koam de moezziek van ’t orkest “Die Original Limburger Freunde”. Arrangeur Theo Janssen bedaat de moezziek en de Sjtèchneëlsjer de wöad. ’t Woar ing klasse kombienatsiejoeën mit als hoeëgtepunt d’r sjlajer “Òs Sjtad”! ’t Orkes “Eurode Swing”, jeboare oes de Limburger Freunde, oes Kirchroa hat de joare doanoa de moezziek vuur de sjlajere jespilt. Noa de sjtudio’s van Peter Bartholomé i Bóches, Jos Wierts mit Weerwaas sjtudio, Heuvellandsoundcentre, Sjtudio A en Marlstone zitse vier noen bij sjtudio Theelen. Mit moezziek van d’r Marc Velmers oes Voelender en wöad van de eje mitjlieder weëd ós rippertwaar jiddes joar werm e sjtuksje langer….

4 Sjtèchneëlsjer zunt dis joar 33 joar bij d’r verain, D’r Jac, ’t Tiny, d’r Marcel en ’t Mia

2 Sjtèchneëlsjer zunt al 30 joar bij d’r verain, ’t Silvia en d’r Maurice

20 Sjtèchneëlsjer zunt al mieë wie 11 joar mitjlied!

ózze äudste kloon is 76 en d’r jungste kloon is 10 joar

I 2010 hant de ieëtsjte tswai kinger van d’r nachwoeks hön 11-jöarieg joebielejoem jevierd

I 33 joar tsiet hant de Sjtèchneëlsjer uvver 60 sjlajere oesjebraat en i 2007 besjtòng d’r verain sjtootse 22 joar! Dat betseechent dat 2018 ós 33-jöarieg joebielejoem óp de rol sjteet….

V’r hant mitjewirkd aa 40 tseedees, vier wirkete mit an ing tseedee va Weerwaas en vier sjtunt op de tseedee “11 veur 11”. Óp de Sjpetsiejalietete tseedees 4, 5 en de nui tseedee nómmer 6 van d’r KVV zunt òs nommere tse vinge

V’r hant i 1993 mitjewirkd aa ’t ieëtsjte Hieringe Biete-konzeët i Kirchroa van d’r André Rieu in de Rodahal.

I 2008 en 2009 sjtónge vier mit d’r Jack Vinders òp de buun in zieng show “D’r Kloon”

In 1997 hant vier de sjlajerparade mit “Òs Sjtad” jewonne en v’r zunt d’r äudste verain deë die sjlajerparade òch nog in ’t Hubertushoes hat darve mitmaache…

I 2003 hauwe vier de ier um de Narrekap van d’r K.V.V. 1936 in empfank tse darve neëme. I 2018 koam doa ózze vuurzitsender, d’r Maurice Hinzen óch nog bij

Al mieë wie 1000 moal hant vier òp de buun darve sjtoa i jans Limburg en wiet doa boese, òp ’t Dütsj en òp ’t Belsj….

In 2010/2011 haue vier de ier um vuur de tswaide moal i Kirchroa d’r sjlajer tse darve han mit “Dat weëd ‘m!”

Vuur d’r saizóng 2011/2012 woar ’t alwerm pries mit ózze sjlajer “Noa de vasteloavend”

D’r saizóng 2012/2013 bringt ós sjlajer nómmer 53 en lidjse nómmer 54: “Wat e fes!” en als klassieker kunt doa “Mer bruche keiner” bij…. Wat e fes! is ózze veerde sjlajer nómmer éé vuur Kirchroa!