Adieë Ton……. dieng klone

6 september 2018

Vol ónjeleuf en mit e jans sjwoar en verdrislieg hats hant vier hu absjied jenoame van ós mitjlied, Ton van Polfliet. Dizze faine miensj hat aafjelofe zamsdieg, 1 tseptember, noa zivve joar zie gevecht tjeën kanker verloare en vuur de letste kier zieng oge jesjlaose.

Leve Ton, wat junt vier diech misse in ós klone-famillieë, dieng maneer va mithelle in ózze verain, dieng ruiieje aad, dieng ierlieje maneer va dinke uvver ’t leëve en uvver wie ’t mit diech jong, dieng maneer va relativere. Doe lieëts bij ós ing leëgde hinger woavan d’r echo bij ós nog jans lang zal durchklinke. 

Ós hats en ós jedanke junt óch oes noa ’t Lizette. Leef Lizette, namens alle klone en kleunsjere wunsje vier diech jans vöal kraf en sjterkde tsauw en dink estebleef draa: doe sjtees nit alling doa. Vier zunt doa vuur diech woa en wienieë en mit al wat nuedieg is….

Vuur d’r Ton

Doe koeëts nit richtieg danse, mar doe dongs ’t doch
En went vier nit mieë zonge, dan zongs doe nog
Doe leëvets die leëve óp dieng maneer
En hauwts doabij ’t leëve eëve jeer
Tsezame jenisse, doe mit ’t Lizette
Mit d’r camper dróp oes, jong, weë dong uuch da jet
Jans häusj en jemuutlieg dongs doe die dink
Woats vrunk va jiddere kloon en jiddes klone-kink
Óp d’r vuurjrónk sjtoa woar vuur diech noeëts inne hit
Evvel bij jiddere ónzin en jidder laach-zaach dongs doe mit
Leve Ton, wat junt vier diech misse
Vuur zunt anee jebónge, dat darf-s te ruiieg wisse
Doe hoeëts en huets jeweun d’rbij
Bij ós doa in die klone-rij
En óch al zal ’t noeëts mieë ’t zelfde zieë
Zoeë lang wie vier an diech dinke, leëfs doe wieër

Dieng Sjtèchneëlsjer

 

...tseruk