3x Danke wa!

11 februari 2018

Leef klone en kleunsjere,

vier hant nog effe tse joa mit dizze vasteloavend evvel noen al 3 moal va hatse Danke wa! 

Danke wa vuur ing woenderbar vasteloavend die vier bis noen tsouw al hant darve beleëve. Mit optreënens uvveral en nurjens woabij vier hoffe dat uur jraad ezoeë vöal sjpas hat jehad als vier. ’t Letste óptreëne vuur dizze tsezong is kómmende deesdieg óp d’r Maat en doa junt vier nog ing kier mit uuch tsezame viere!

Danke wa namens d’r nuie Narrekap dräjer 2018, ózze sjtootse vuurzitsender, d’r Maurice Hinzen. Wie heë zelver zeët: “’t Is ing janse ier um dis joar, oes heng van Zieng Hoeëgheet Jordy I de Narrekap tse darve emfange. Evvel oane miene verain häu iech hei noeëts jesjtange.”

En tsem sjloes va hatse “Danke wa” an ós senatore, Jac en Tiny Beaumont, Marcel en Mia Hinzen. Jac en Tiny hant aafjelofe zamsdieg, d’r 10e fibberwaar hön letste óptreëne óp de buun jemaad. Marcel en Mia hant durch umsjteng laider al ieëder de buun adieë mósse zage. Zie zunt de jrundere van ózze verain en zunt vanaaf daag ee verbónge mit alles en jidderinne in ózze verain. 33 Joar Sjtèchneëlsjer-jesjiechte en dat is jet wat vier noeëts zalle, kanne en wille verjèse. Mit de drei moal kreftieg “Alaaf!” en “Danke wa!” namens alle klone en kleunsjere…

 

...tseruk