33 Joar sjtoots um e Sjtèchneëlsje tse zieë

16 maart 2018

Leef klone en kleunsjere. Vanaaf huu bejint ós joebielejoemsjoar! En dat junt vuur jans i sjtiel viere. Mit ós 5 joebielarisse en ing fesverzamloeng vingt alles aa. Datjinnieje wat 33 joar bejon vanoes VV Achilles ’67 weëd vanaaf huu in Sjtèchneëlsjer-sjtiel jevierd. Vöal klone en kleunsjere zunt durch de joare hin bij ós jeweë en jidderinne hat óp de ing of anger maneer zienne sjtempel óp ós als verain hinger jelosse. En doavuur zage vier, vanoes de jrónk van ós 33-jöarieg vasteloavendshats, Alaaf en Danke wa!

33 Joar tsezame

jevierd
jenósse
jekrèsje
jelaachd
jelofe
jesjraveld
jezónge
jesjtaund
jejruid
jewonne
jejeusterd
jevare
jejoenkd
jedansd
jelosse
jesjoebd
jeloesterd
jekald
jejange
jekómme
jeloat
jeproofd
jesjrève
jeweë
jedoa
jeknoeveld
jeduid
jemisd
jehaode
jeblève
jesjiechte
jejrateleerd
jek

...tseruk