220 Joar Kabouters, alaaf wa!

20 januari 2018

Doa sjtónge vier da, óp d’r jemuutlieje Kabouter-oavend in wieëtsjaf Kloth Sjevemet. En doa woeët nit alling vasteloavend jevierd evvel óch de 4 joebielarisse jrateleerd: Nico Laven, Jos Hanssen, Ben Schwiebert en d’r Karl Jaegers. Alle veer 55 joar Kabouter, dat is doch jans jet. En doavuur hant vier vanoes ózze verain die 4 jedekoreerd mit d’r Jroeës-Orde van “D’r Faine Miensj”. En jezónge hant vier óch nog wa……

...tseruk