11…10….9………

2 februari 2018

Doa kunt ós jraad jet in d’r kop. Mit huu d’rbij hant vier ós kostuumsje nog jenauw 11 daag aa en doanoa nit mieë. 3 Joar lank hant vier durch de vasteloavend jetrókke en uvveral sjpas en sjtiemoeng jebraad mit d’r kloon wat vier noen aa hant. 

Vanaaf november 2018 zalle vier ós, in ós 33-jöarieg joebielejoemsjoar, jans in ’t nui aan uuch tseeche. Vier kanne nit wade bis dat ’t ezoeë wiet is (evvel dat jeet döks flotter um als wat me dinkt wa)…..

 

Bis vriedieg, zamsdieg, zóndieg, mondieg, deesdieg, mitwoch, vetdonnesjdieg, vriedieg, vasteloavendszamsdieg, vasteloavendsmondieg en vasteloavendsdeesdieg (vasteloavendszóndieg hant vier vrij…)

 

...tseruk